Prin intermediul acestei politici vă explicăm cum Fundația Spandugino(Denumită în continuare ”Fundația” sau ” Operatorul”) colectează, utilizează și gestionează datele cu caracter personal, de aceea vă rugăm să citiți cu atenție pentru a înțelege în ce scopuri și ce date cu caracter personal colectăm, precum și toate drepturile de care dispuneți cu privire la datele dumneavoastră, în conformitate cu Regulamentul 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal și dispozițiile naționale în materia protecției datelor cu caracter personal.

Vă rugăm să verificați actualizările acestei Politici. În cazul în care vom aduce modificări pe care le considerăm importante, le veți putea consulta în această secțiune, fiind publicată versiunea cea mai recentă a Politicii, cu indicarea datei ultimelor modificări.

În completarea prezentei Politici de confidențialitate vă rugăm să citiți și ”Politica despre cookie-uri”, pentru a afla modalitatea în care Operatorul folosește cookie-uri prin intermediul website-ului administrat www.fundatiaspandugino.ro.

Depunem toate eforturile pentru a vă asigura dreptul dumneavoastră la intimitate și viață privată, respectând confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, și, totodată, respectând normele europene și naționale aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 ( denumit în continuare ”Regulamentul” sau „GDPR”).

Dacă aveți nelămuriri cu privire la această politică, sau despre modul de utilizare a datelor cu caracter personal, vă stăm la dispoziție și ne puteți contacta în scris, având următoarele date de contact:

Operatorul de date este Fundația Spandugino
Adresă: str. Docenților, nr 18, subsol, camera 1, sector 1, București.
E-mail: office@fundatiaspandugino.ro

Definiții:

În cadrul prezentei Politici sunt utilizați termeni având următoarele semnificații:
„date cu caracter personal” – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

”restricționarea prelucrării” – înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

”creare de profiluri” – înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

„consimțământul persoanei vizate” – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

”Operator” – Fundația Spandugino, entitate care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile

”consimțământul persoanei vizate” – Orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

„autoritate de supraveghere” – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

”Plaformă online” – pagina de internet dezvoltată în cadrul numelui de domeniu administrat de către Fundația Spandugino – www.fundatiaspandugino.ro

”Cookie-urile” sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer, tabletă sau mobil) atunci când vă aflați pe Internet, inclusiv pe website.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru desfășurarea activității și pentru asigurarea unor servicii complete.
Astfel, colectăm datele personale în următoarele situații:
 Când utilizați sau comunicați cu noi prin intermediul rețelelor sociale;
 Când comunicați cu noi prin telefon, e-mail;
 Când ne trimiteți orice fel de adresă;
 Când ne trimiți CV-ul pentru angajare / recrutare;
 Când navigați pe website-ul nostru;

În tabelul de mai jos sunt menționate scopurile în care putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea și perioada de retenție pentru fiecare dintre scopuri, astfel:

Scopul prelucrării Date cu caracter personal prelucrate Temeiul prelucrării Durata prelucrării Destinatari / Împuterniciți
Oferirea de răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră adresate prin scrisoare, e-mail, formular de contact Nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa poștală, date furnizate în cadrul mesajului transmis Consimțământ Pe durata soluționării solicitării, precum și 3 ani de la data soluționării autorități publice
Inițierea contractelor sau executarea contractelor încheiate de Fundația Spandugino Nume, prenume, funcție, telefon, e-mail, semnătură Obligație contractuală Pe perioada derulării contractului, precum și 3 ani de la data încetării acestuia autorități publice
Inițierea sau desfășurarea relațiilor dintre Fundația Spandugino și reprezentanții autorităților publice cu care interacționează în derularea activității curente Nume, prenume, funcție, telefon, e-mail, semnătură Obligație legală Pe perioada derulării activității autorități publice
Utilizarea platformelor de socializare Facebook, Twitter și LinkedIn Nume și prenume / pseudonim utilizat, imagine, alte informații publice de pe profilul utilizatorului Consimțământ Datele nu vor fi stocate în bazele de date ale Fundației Spandugino, dar, datorită funcționalității platformelor sociale, putem avea acces la informațiile publice din contul dumneavoastră /

În completarea mențiunilor anterioare, trebuie specificat că vom păstra documente ce conțin date cu caracter personal pe o perioadă mai îndelungată, în următoarele condiții:
– Dacă prevederile legale o impun;
– Dacă documentele sunt necesare pentru orice procedură legală actuală sau viitoare;
– Pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre în fața unor instanțe judecătorești și nu numai.

Utilizarea cookie-urilor

În cadrul site-ului web utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, respectiv: adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe site-ul web.
Utilizarea de cookie-uri este destinată în principal pentru următoarele:
– Asigurarea unei mai bune funcționări a website-ului;
– Afișarea corectă a conținutului;
– Personalizarea interfeței, asigurarea securității site-ul /aplicației împotriva acțiunilor de fraudă sau utilizare ilicită;
– Crearea de statistici pentru a cunoaște reacțiile utilizatorilor în raport de conținutul website-ului;

Pentru informații despre cookie-urile specifice plasate în cadrul website-ului, precum și pentru informații privind posibilitatea de a controla sau dezactiva Cookie-urile consultați Politica despre Cookies.

Posibili destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal

Pentru desfășurarea activității și oferirea unor servicii complete, utilizăm serviciile unor parteneri contractuali, cărora le pot fi furnizate date cu caracter personal cu scopul de a fi utilizate strict în îndeplinirea obligațiilor.
Partenerii noștri contractuali au calitatea de Persoane Împuternicite, în sensul Regulamentului 2016/679, iar Fundația Spandugino, în calitate de operator, stabilește în mod riguros instrucțiunile pe care partenerii contractuali trebuie să le respecte. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.
Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite și către autorități și / sau instituții publice (Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală, structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau Ministerului Public, instanțele de judecată, executori judecătorești) dacă există o obligație legală în acest sens, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

Fundația Spandugino vă asigură că orice transfer de date, dacă este necesar, se face cu respectarea strictă a legislației în domeniu, respectiv cu toate cerințele legale prevăzute de către Regulamentul 2016/679.
Datele tale cu caracter personal pot fi transferate către state din Uniunea Europeană (“EU”), Spațiul Economic European (“SEE”).

Securitatea prelucrării datelor

Fundația Spandugino se angajează să evalueze și să actualizeze în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura că acestea sunt adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice.
În acest sens, Fundația Spandugino implementează cele mai noi soluții tehnice pentru menținerea securității la un nivel adecvat.
Totodată, Fundația Spandugino desfășoară periodic sesiuni de pregătire și instruire cu personalul care operează activități susceptibile a interacționa în orice mod cu Datele cu caracter personal.

Drepturile persoanelor vizate
Rețineți că, în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679, în calitate de persoană vizată dispuneți oricând de următoarele drepturi:
 Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Fundația Spandugino și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora; În situația în care solicitați copii ale informațiilor deja comunicate și/sau în situația unor solicitări repetate, Fundația Spandugino are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă ce urmează a fi comunicată în prealabil. Fundația Spandugino are dreptul de a refuza să răspundă în situația unor solicitări excesive, repetate, neîntemeiate.
 Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete; Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar către care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care:
i. considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită Fundația Spandugino să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
ii. prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci Fundația Spandugino nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau
iii. v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp necesar pentru a verifica dacă temeiurile legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
i. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,
ii. persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării,
iii. persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea;
iv. datele au fost prelucrate ilegal;
v. ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația europeană sau națională
 Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri; Toate datele personale prelucrate de către Fundația Spandugino sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.
 Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat către Fundația Spandugino într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;
 Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, pentru a formula cereri sau reclamații, vă rugăm să ne scrieți la adresa Str. Docenților, nr 18, subsol, camera 1, sector 1, București, prin e-mail la adresa: office@fundatiaspandugino.ro .
De asemenea, menționăm că de la momentul primirii cererii, fundația Spandugino va formula un răspuns în termen de o lună. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.

Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

Modificări la aceasta politică
Prezenta Politică de Confidențialitate poate suferi modificări și poate fi actualizată de către Fundația Spandugino, pentru respectarea oricăror modificări legislative cu privire la protecția datelor cu caracter personal, precum și ori de câte ori va considera necesar. Fundația Spandugino va publica în cadrul website-ului versiunea cea mai recentă a Politicii de confidențialitate.
Data ultimei actualizări: 09.02.2021